Xato von der Lobdeburg
Xato von der Lobdeburg

Stammbaum  /  Homepage von Xato
Eltern vom E-Wurf Ayla vom Schatzberg

Stammbaum
20.10.2015
Easy Ekima El Zorro
Easy-01 Ekima El Zorro 1
     
Ewok Eyla Eyra
Ewok 01
Eyla 01
Eyra 01