Henry vom Königsforst    Ayla vom Schatzberg 
   Eltern

C-Wurf 6.5.2013
 
     
Cisco Condor Caro
     
     
Cobra Cherry Cido